ბაბუშერას აეროპორტი შესაძლოა რუსებმა გაარემონტონ

ოკუ­პი­რე­ბულ აფხა­ზეთ­ში რუ­სე­ბი ახა­ლი პრო­ექ­ტის და­წყე­ბას აპი­რე­ბენ. abkhaz-auto.ru-ს ცნო­ბით, რუსი ბიზ­ნეს­მე­ნე­ბი სო­ხუ­მის აე­რო­პორ­ტის აღ­დგე­ნას გეგ­მა­ვენ. ინ­ტერ­ნეტ­გა­მო­ცე­მის ცნო­ბით, რო­გორც ე.წ. პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა ვა­ლე­რი ბგან­ბამ ТАСС-სთან სა­უ­ბარ­ში გა­ნა­ცხა­და, “ეს აფხა­ზე­თის ეკო­ნო­მი­კის გა­და­სარ­ჩე­ნად აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ნა­ბი­ჯია”.
“არ მინ­დო­და მოვ­ლე­ნე­ბის­თვის გა­მეს­წრო, მაგ­რამ გარ­კვე­ულ გეგ­მებს გა­გიმ­ხელთ, – იმის­თვის, რომ აე­რო­პორ­ტმა იმუ­შა­ოს, ინფრას­ტრუქ­ტუ­რა მთლი­ა­ნად უნდა შე­იც­ვა­ლოს. უკვე ნა­პოვ­ნია მსურ­ვე­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც ავი­ა­რე­ი­სებ­შიც ჩა­დე­ბენ ფულს, თუმ­ცა, მი­ზეზ­თა გამო, მათ გვა­რებს არ და­ვა­სა­ხე­ლებ. გე­ტყვით, რომ ეს არის რუ­სე­თის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის პო­ლი­ტი­კუ­რი ნება”, – გა­ნა­ცხა­და ბგან­ბამ პე­ტერ­ბურ­გში გა­მარ­თულ “ეკო­ნო­მი­კის სა­ერ­თშო­რი­სო ფო­რუმ­ზე” დას­წრე­ბის შემ­დეგ.
აფხა­ზუ­რი მე­დი­ის ვა­რა­უ­დით, ფო­რუმ­ზე სწო­რედ რუ­სუ­ლი ინ­ვეს­ტი­ცი­ის დახ­მა­რე­ბით, აფხა­ზე­თის ეკო­ნო­მი­კუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის გეგ­მებ­ზე ისა­უბ­რეს. რე­გი­ონ­ში დაგ­რო­ვი­ლი პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა კი, აე­რო­პორ­ტის აღ­დგე­ნით და­ი­წყეს.

ბგან­ბას თქმით, “პრო­ექ­ტზე შე­თან­ხმე­ბა უკვე არ­სე­ბობს, თუმ­ცა, რო­დის დას­რულ­დე­ბა, ამა­ზე სა­უ­ბა­რი ძნე­ლია. შე­საძ­ლოა, მო­მა­ვალ წელს სო­ხუ­მის მი­წა­ზე თვითმფრი­ნა­ვი დაფ­რინ­დეს”.
აფხა­ზი პო­ლი­ტი­კო­სის ცნო­ბით, სო­ხუ­მის აე­რო­პორ­ტი ბევ­რად უფრო მო­ხერ­ხე­ბუ­ლია, ვიდ­რე სო­ჭის, რად­გან ზღვის მხა­რეს შე­სას­ვლე­ლი აქვს და საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის დროს, სო­ხუ­მის აე­რო­პორ­ტს წამ­ყვა­ნი პო­ზი­ცია ეკა­ვა.
“შე­საძ­ლოა, ასაფ­რე­ნი ბი­ლი­კი გა­რე­მონტდეს, მაგ­რამ თა­ვად აე­რო­პორ­ტის შიდა ინფრას­ტრუქ­ტუ­რა მთლი­ა­ნად უნდა შე­იც­ვა­ლოს, რაც სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ვცემს სა­ჰა­ე­რო მი­მოს­ვლა გა­ვა­უმ­ჯო­ბე­სოთ. სა­რე­მონ­ტო სა­მუ­შა­ო­ე­ბის გარ­და, რუს კო­ლე­გებ­თან ერ­თად, მიმ­დი­ნა­რე­ობს მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი სა­მო­ქა­ლა­ქო ავი­ა­ცი­ის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­თან ფრე­ნის ნე­ბარ­თვას­თან და­კავ­ში­რე­ბით”, – ამ­ბობს ბგან­ბა.
სა­უ­ბა­რია სო­ხუ­მის აე­რო­პორტზე, რო­მე­ლიც ქა­ლა­ქი­დან 18 კი­ლო­მეტ­რის და­შო­რე­ბით, გულ­რიფ­შის სო­ფელ ბა­ბუ­შე­რა­ში მდე­ბა­რე­ობს და ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბა ქარ­თულ-აფხა­ზუ­რი ომის შემ­დეგ შე­წყვი­ტა.

ბა­ბუ­შე­რას ასაფ­რენ-და­საფ­რე­ნი ბი­ლი­კის სიგ­რძე 3,6 კი­ლო­მეტ­რია. აფხა­ზუ­რი მე­დი­ის ცნო­ბით, თა­ვის დრო­ზე, აე­რო­პორ­ტი პრაქ­ტი­კუ­ლად, ყვე­ლა სა­ხის სა­მო­ქა­ლა­ქო თვითმფრი­ნა­ვებს იღებ­და, რო­გორც ზღვის, ასე­ვე მთე­ბის მხრი­დან.

“იმ წლებ­ში ტერ­მი­ნა­ლი ზა­ფხულ­ში, ზღვის სე­ზონ­ზე დღე-ღა­მე­ში 5 ათა­სამ­დე მგზავრს ემ­სა­ხუ­რე­ბო­და, ზამ­თარ­ში კი ათასს”, – წერს აფხა­ზუ­რი მე­დია, რო­მე­ლიც ბგან­ბას პრო­ექ­ტის მი­მართ სკეპ­ტი­კუ­რად არის გან­წყო­ბი­ლი და მას არა­სე­რი­ო­ზულს უწო­დებს.
“სა­ერ­თა­შო­რი­სო ფრე­ნე­ბის ამუ­შა­ვე­ბა­ზე ლა­პა­რა­კობს ქვეყ­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, რო­მელ­მაც XXI სა­უ­კუ­ნე­ში დე­ნით ვერ უზ­რუნ­ველ­ყო მო­სახ­ლე­ო­ბა. თუნ­დაც გუ­შინ, მთე­ლი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში მთე­ლი ქვე­ყა­ნა უშუ­ქოდ იყო. როცა გვაქვს, მა­ში­ნაც იმი­ტომ, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა გვიხ­დის დე­ნის ფულს, თუმ­ცა, ეს ხომ ძვე­ლი ამ­ბა­ვია და ამა­ზე სა­უ­ბა­რი არა­პო­პუ­ლა­რუ­ლია”, – წერს აფხა­ზი ინ­ტერ­ნეტ­მომ­ხმა­რე­ბე­ლი “ნი­კი­ტა სუ­ხუმსკის” ფსევ­დო­ნო­მით.”აე­რო­პორ­ტი კი არა, რკი­ნიგ­ზის სად­გუ­რე­ბი ვერ გა­გი­რე­მონ­ტე­ბი­ათ, ამ­დე­ნი წე­ლია. გა­ი­ა­რეთ სო­ხუმ­სა და გაგ­რა­ში, რამ­დე­ნი­მე გა­რე­მონ­ტე­ბუ­ლი ქუ­ჩის გარ­და, ნა­ხეთ რა ხდე­ბა. ქა­ღალ­დზე და­წე­რი­ლი პრო­ექ­ტი უამ­რა­ვი გვი­ნა­ხავს და უკვე ვი­ცით, რას ემ­სა­ხუ­რე­ბა ეს ყვე­ლა­ფე­რი – ხა­ჯიმ­ბას კი­დევ ერთი ვა­დით არ­ჩე­ვას”, – წერს ვა­ლე­რი ჩი­ბი­სო­ვი.
“ვინ­მემ რომ გკი­თხოთ, და­უ­ღა­ლა­ვად იბ­რძვით იმის­თვის, რომ უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბა რუ­სე­ბის ხელ­ში არ აღ­მოჩ­ნდეს და აე­რო­პორ­ტს ყი­დით რუ­სებ­ზე? ვი­თომ აქამ­დე არა­ფე­რი გა­გე­ყი­დოთ. თურქ ბიზ­ნეს­მე­ნებს ია­რა­ღით და “კა­ნო­ნი­ე­რი ქურ­დე­ბის” სა­შუ­ა­ლე­ბით დას­დევთ და რუ­სებს უფ­რო­სად გვის­ვამთ?”, – ამ­ბობს ბო­რის ჩუ­კბა­რი.

წყარო: Ambebi.ge