1 აშშ დო­ლა­რის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 2.8791 ლარი გახ­და

1 აშშ დო­ლა­რის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 2.8791 ლარი გახ­და. ეროვ­ნუ­ლი ბან­კის მიერ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბის თა­ნახ­მად, დღე­ვან­დე­ლი ვაჭ­რო­ბის შე­დე­გად აშშ დო­ლა­რის ღი­რე­ბუ­ლე­ბამ 2.8791 ლარი შე­ად­გი­ნა. კურ­სი, რო­მე­ლიც დღეს მოქ­მე­დებ­და, 2.8470 ლარი იყო. შე­სა­ბა­მი­სად, დო­ლა­რის ცვლი­ლე­ბამ ეროვ­ნულ ვა­ლუ­ტას­თან მი­მარ­თე­ბა­ში 0.0321 ლარი შე­ად­გი­ნა.

რაც შე­ე­ხე­ბა ევ­როს, მისი კურ­სი 3.2758 ლა­რია. მა­შინ, როცა დღეს მოქ­მე­დი კურ­სი 3.2356 ლარს შე­ად­გენ­და. შე­სა­ბა­მი­სად, ევ­როს ცვლი­ლე­ბამ 0.0402 ლარი შე­ად­გი­ნა.